Schenkingen

Het doel van de kringloopwinkel is het stimuleren van hergebruik van goederen. Wij proberen dit doel te bereiken door gratis, nog bruikbare, goederen op te halen en na een eventuele bewerking in onze werkplaats deze in onze winkel te verkopen tegen een kleine vergoeding. Uit de winst die overblijft, na aftrek van onkosten en reserveringen, worden jaarlijks schenkingen gedaan aan stichtingen en verenigingen.

Het bestuur heeft besloten in 2018 een bedrag van 20.000 euro ter beschikking te stellen voor schenkingen.

Uiterlijk op 31 mei 2018 moeten de aanvragen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, bij de secretaris van de Kringloop binnen zijn. Een commissie buigt zich na de sluitingsdatum over de aanvragen. De schenkingsavond is gepland in het najaar, de exacte datum is nog niet vastgesteld. De verenigingen en stichtingen die een gift ontvangen, worden voor deze avond uitgenodigd.

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het gaat om een zelfstandige vereniging of stichting die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, die met vrijwilligers werkt en een maatschappelijk, sociaal, cultureel of creatief doel heeft. Uitgesloten voor een aanvraag zijn: politieke instanties, een kerk en organisaties met een besloten karakter.

Schenkingsvoorwaarden aanvragers

Stichting kringloopcentrum “de Cirkel”

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen?

 1. De aanvrager wordt alleen in behandeling genomen als het gaat om een zelfstandige vereniging of stichting die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, welke met vrijwilligers werkt en een maatschappelijk, sociaal, cultureel of creatief doel heeft.
 2. Het gaat in principe om aanvullende investeringen die niet al tot de normale taak van de organisatie behoren. Van belang is om aan te geven wat de organisatie zelf al heeft ondernomen/onderneemt om hierin te voorzien
 3. Uitgesloten voor een aanvraag zijn:
 • Politieke instanties omdat wij als Kringloop neutraal willen blijven en niet de indruk willen wekken dat wij rechts- en of linksgeoriënteerd zijn.
 • Kerkelijke organisaties: een kerk zelf
 • Organisatie met een besloten karakter zoals bv een sekte waar geen anders denkende mensen worden toegelaten.

Hoe is de verdere procedure?

 1. Alle aanvragen moeten binnen zijn vóór 31 mei enig jaar.
 2. Aanvragers welke niet voldoen aan bovenstaande criteria ontvangen per omgaande een afwijzingsbrief.
 3. De commissie adviseert het bestuur voor 1 augustus a.s.
 4. In september wordt aan de aanvragers bekend gemaakt of zij wel /niet in aanmerking komen voor een bedrag. Er wordt dan een avond belegd met de organisaties die een bijdrage ontvangen.
 5. Uitbetaling vindt plaats aan de hand van facturen rechtstreeks aan de leverancier, tenzij wordt aangetoond dat dit niet kan. In dat geval moet de ontvangende organisatie na zes maanden een schriftelijke verantwoording over de aanwending van de schenking aan de Kringloop overleggen.
 6. Over de besluiten van de commissie / het bestuur kan niet worden gediscussieerd.
 7. Verdeelsleutel  hanteren van 80%  binnen de Gemeente Nunspeet en 20% buiten de gemeente Nunspeet, waarbij wel aangemerkt dat er een locatie binnen de gemeente Nunspeet moet zijn.

Aanvraag indienen bij voorkeur: secretariaat@kringloop-nunspeet.nl 

of

Stichting Kringloopcentrum De Cirkel
Secretariaat o.v.v. Schenking
Postbus 136
8070 AC  Nunspeet

 

0
Jaar actief

0
Medewerkers